Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Elektroloket.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden
De Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en/of handelt in de uitoefening van een wederverkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Elektroloket.nl en de koper;
De Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Elektroloket.nl en de koper.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Elektroloket.nl.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Elektroloket.nl en een koper waarop Elektroloket.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Elektroloket.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Elektroloket.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de koper door het plaatsen van een bestelling in de webshop van Elektroloket.nl.

Artikel 4. Prijzen/prijsverhogingen
1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4. Indien Elektroloket.nl met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Elektroloket.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Elektroloket.nl rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Elektroloket.nl is slechts aan aanbiedingen gebonden indien aanvaarding hiervan door de Koper, door een directe bestelling via de webshop. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Elektroloket.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Elektroloket.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elektroloket.nl anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elektroloket.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Uitgegeven kortingcodes gelden niet op lopende aanbiedingen & worden niet toegepast op de verzendkosten.

Artikel 6. Afbeeldingen
1. Productfoto’s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering en verzendkosten
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via een vervoerder te bepalen door Elektroloket.nl  Verzendkosten worden 100% doorberekend. Leveringen naar het buitenland worden belast met de verzendkosten die voor het betreffend land gelden.
2. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Koper nadat Elektroloket.nl hem heeft verwittigd. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Elektroloket.nl kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de Koper hiervan op de hoogte gesteld worden als dit de levertijd ernstig vertraagt.
5. Indien Elektroloket.nl gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze aan Elektroloket.nl ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Elektroloket.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Elektroloket.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Onderzoek/reclames
1. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Elektroloket.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Elektroloket.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Elektroloket.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Elektroloket.nl en op de wijze zoals door Elektroloket.nl aangegeven.

Artikel 9. Facturatie/betaling
1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (Door een van de verschillende betalingsmogelijkheden) binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Elektroloket.nl aan te geven rekeningnummer en valuta.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Elektroloket.nl en de verplichtingen van de Koper jegens Elektroloket.nl onmiddellijk opeisbaar.
5. Door Elektroloket.nl in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de Koper niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 10. Garantie
1. Elektroloket.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Elektroloket.nl.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Elektroloket.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van Elektroloket.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Elektroloket.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Elektroloket.nl te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Elektroloket.nl, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Elektroloket.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Bij een defect binnen de garantieperiode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien door Elektroloket.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Elektroloket.nl jegens de Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Elektroloket.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Elektroloket.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Koper.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elektroloket.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Elektroloket.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze aan de Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door de Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. Incassokosten
1. Indien de Koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Elektroloket.nl tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de Koper gehouden aan Elektroloket.nl te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.
2. Indien Elektroloket.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.
4. De Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15. Retouren
1. De Koper kan uitsluitend na overleg met Elektroloket.nl goederen terugzenden.
2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Zonder deze gegevens zal Elektroloket.nl de aanvraag niet in behandeling nemen.
3. Elektroloket.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar Elektroloket.nl te versturen.
4. De Koper is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Elektroloket.nl.
5. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 16. Bestelling annuleren
1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling.
2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de Koper de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de Koper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van € 15.-inclusief BTW.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
1. Elektroloket.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Elektroloket.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Elektroloket.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Elektroloket.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Elektroloket.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Elektroloket.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Vrijwaringen
1. De Koper vrijwaart Elektroloket.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de Koper aan Elektroloket.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Elektroloket.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Elektroloket.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Schending van het auteursrecht kan een forse boete tot gevolg hebben.

Artikel 20. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elektroloket.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elektroloket.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elektroloket.nl worden daaronder begrepen.
3. Elektroloket.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elektroloket.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Elektroloket.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elektroloket.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Elektroloket.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Elektroloket.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen kunnen door de klant voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het ODR (Online Dispute Resolution) Platform.

Artikel 22. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Elektroloket.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 23. Privacy.
– De Koper van Elektroloket.nl geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Elektroloket.nl in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Elektroloket.nl.
– Onze website en de gegevens van klanten zijn doormiddel van een SSL-verbinding versleuteld en beveiligt. Dit om uw privacy te waarborgen.
– Elektroloket.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens NOOIT aan derden!

 

Oss, april 2019

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Elektroloket.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden
De Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en/of handelt in de uitoefening van een wederverkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Elektroloket.nl en de koper;
De Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Elektroloket.nl en de koper.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Elektroloket.nl.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Elektroloket.nl en een koper waarop Elektroloket.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Elektroloket.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Elektroloket.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de koper door het plaatsen van een bestelling in de webshop van Elektroloket.nl.

Artikel 4. Prijzen/prijsverhogingen
1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4. Indien Elektroloket.nl met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Elektroloket.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Elektroloket.nl rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Elektroloket.nl is slechts aan aanbiedingen gebonden indien aanvaarding hiervan door de Koper, door een directe bestelling via de webshop. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Elektroloket.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Elektroloket.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elektroloket.nl anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elektroloket.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Uitgegeven kortingcodes gelden niet op lopende aanbiedingen & worden niet toegepast op de verzendkosten.

Artikel 6. Afbeeldingen
1. Productfoto’s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering en verzendkosten
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via een vervoerder te bepalen door Elektroloket.nl  Verzendkosten worden 100% doorberekend. Leveringen naar het buitenland worden belast met de verzendkosten die voor het betreffend land gelden.
2. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Koper nadat Elektroloket.nl hem heeft verwittigd. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Elektroloket.nl kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de Koper hiervan op de hoogte gesteld worden als dit de levertijd ernstig vertraagt.
5. Indien Elektroloket.nl gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze aan Elektroloket.nl ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Elektroloket.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Elektroloket.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Onderzoek/reclames
1. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Elektroloket.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Elektroloket.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Elektroloket.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Elektroloket.nl en op de wijze zoals door Elektroloket.nl aangegeven.

Artikel 9. Facturatie/betaling
1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (Door een van de verschillende betalingsmogelijkheden) binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Elektroloket.nl aan te geven rekeningnummer en valuta.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Elektroloket.nl en de verplichtingen van de Koper jegens Elektroloket.nl onmiddellijk opeisbaar.
5. Door Elektroloket.nl in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de Koper niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 10. Garantie
1. Elektroloket.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Elektroloket.nl.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Elektroloket.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van Elektroloket.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Elektroloket.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Elektroloket.nl te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Elektroloket.nl, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Elektroloket.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Bij een defect binnen de garantieperiode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien door Elektroloket.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Elektroloket.nl jegens de Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Elektroloket.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Elektroloket.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Koper.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elektroloket.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Elektroloket.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze aan de Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door de Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. Incassokosten
1. Indien de Koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Elektroloket.nl tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de Koper gehouden aan Elektroloket.nl te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.
2. Indien Elektroloket.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.
4. De Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15. Retouren
1. De Koper kan uitsluitend na overleg met Elektroloket.nl goederen terugzenden.
2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Zonder deze gegevens zal Elektroloket.nl de aanvraag niet in behandeling nemen.
3. Elektroloket.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar Elektroloket.nl te versturen.
4. De Koper is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Elektroloket.nl.
5. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 16. Bestelling annuleren
1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling.
2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de Koper de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de Koper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van € 15.-inclusief BTW.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
1. Elektroloket.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Elektroloket.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Elektroloket.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Elektroloket.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Elektroloket.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Elektroloket.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Vrijwaringen
1. De Koper vrijwaart Elektroloket.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de Koper aan Elektroloket.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Elektroloket.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Elektroloket.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Schending van het auteursrecht kan een forse boete tot gevolg hebben.

Artikel 20. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elektroloket.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elektroloket.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elektroloket.nl worden daaronder begrepen.
3. Elektroloket.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elektroloket.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Elektroloket.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elektroloket.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Elektroloket.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Elektroloket.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen kunnen door de klant voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het ODR (Online Dispute Resolution) Platform.

Artikel 22. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Elektroloket.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 23. Privacy.
– De Koper van Elektroloket.nl geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Elektroloket.nl in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Elektroloket.nl.
– Onze website en de gegevens van klanten zijn doormiddel van een SSL-verbinding versleuteld en beveiligt. Dit om uw privacy te waarborgen.
– Elektroloket.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens NOOIT aan derden!

 

Oss, april 2019

Open chat